foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Hữu Tài.

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 45Tr. Tài liệu giảng dạy. Khoa Mác - Lênin

Nội dung.

Chương 1: Cá nhân với cộng đồng.

Bài 1: Cá nhân với cộng đồng. Bài 2: Cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Chương 2: Công dân với Nhà nước và Pháp luật.

Bài 1: Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước. Bài 2: Nguồn gốc và bản chất của Pháp luật. Bài 3: Trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và Pháp luật. Bài 4: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và Pháp luật.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.