Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nhan Minh Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ Java. Chương 2: Xây dựng lớp trong Java. Chương 3: Các cấu trúc lệnh cơ bản trong Java. Chương 4: Kế thừa, trừu tượng và đa hình. Chương 5: Xử lý ngoại lệ. Chương 6: Thiết kế giao diện trong Java. Chương 7: Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC. Chương 8: Thiết lập kết nối Java với cơ sở dữ liệu. Chương 9: Phát triển ứng dụng Java kết nối cơ sở dữ liệu.

Register to read more ...