Bài viết

Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

Tác giả: Bộ môn Vi Sinh Y học- Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế;

Nhà xuất bản: Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Năm XB: 2012

Mô tả: 30Tr, kích thước: 29cm

Số định danh:  616.1 B103. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.