foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. Năm XB: 2014.

Mô tả: 193Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 390.09597 H307.

Nội dung:

I. Nói. II. Cười. III. Ghi nhận về cách nói, kiểu cười của người Nam Bộ. IV. Nhứt thiết phải giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ Nam Bộ. V. Lời kết.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm.

Nhà xuất bản: Thời Đại. Năm XB: 2013.

Mô tả: 335Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 398.809597 Ch120.

Nội dung:

Chương 1: Vài nét về địa lý, lịch sử, văn hóa và ca dao Nam Bộ. Chương 2: Ngôn ngữ ca dao Nam Bộ. Chương 3: Thể thơ ca dao Nam Bộ.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Ngọc Bình.

Nhà xuất bản: Thanh Niên. Năm XB: 2014.

Mô tả: 327Tr. Kích thước: 13,5x20,5cm.

Nội dung:

Lịch sử hình thành các dân tộc người ở Việt Nam

1. Dân tộc Kinh. 2. Dân tộc Mường. 3. Dân tộc Thổ. 4. Dân tộc Chứt. 5. Dân tộc Khơ Me. 6. Dân tộc Xơ Đăng. 7. Dân tộc Cơ Ho. 8. Dân tộc Ba Na. 9. Dân tộc Hrê. 10. Dân tộc Mnông. 11. Dân tộc Xtiêng. 12. Dân tộc Bru - Vân Kiều. 13. Dân tộc Cơ Tu. 14. Dân tộc Gié - Triêng. 15. Dân tộc Mạ. 16. Dân tộc Khơ Mú. 17. Dân tộc Co. 18. Dân tộc Tà Ôi. 19. Dân tộc Chơ Ro. 20. Dân tộc Kháng. 21. Dân tộc Xinh Mun. 22. Dân tộc Mảng. 23. Dân tộc Brâu. 24. Dân tộc Ơ Đu. 25. Dân tộc Rơ Măm. 26. Dân tộc Tày. 27. Dân tộc Thái. 28. Dân tộc Nùng. 29. Dân tộc Sán Chay. 30. Dân tộc Giấy. 31. Dân tộc Lào. 32. Dân tộc Lự. 33. Dân tộc Bố Y. 34. Dân tộc Hmông. 35. Dân tộc Dao. 36. Dân tộc Pà Thẻn. 37. Dân tộc La Chí. 38. Dân tộc Pu Péo. 39. Dân tộc Cờ Lao. 40. Dân tộc La Ha. 41. Dân tộc Gia Rai. 42. Dân tộc Ê Đê. 43. Dân tộc Chăm. 44. Dân tộc Ra Giai. 45. Dân tộc Chu Ru. 46. Dân tộc Hoa. 47. Dân tộc Ngái. 48. Dân tộc Sán Dìu. 49. Dân tộc Hà Nhì. 50. Dân tộc La Hủ. 51. Dân tộc Phù Lá. 52. Dân tộc Lô Lô. 53. Dân tộc Cống. 54. Dân tộc Si La.

Lịch sử chống giặc ngoại xâm giữ nước của các dân tộc Việt Nam.

Register to read more ...

Tác giả: Nhiều tác giả - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh.

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc. Năm XB: 2016.

Mô tả: 80Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Register to read more ...

Tác giả: Nhiều tác giả - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh.

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc. Năm XB: 2016.

Mô tả: 79Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.