foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trịnh Thị Trúc Linh; PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực chất đời sống văn hóa của tu sĩ Phật giáo Hệ phái Bắc tông tỉnh Hậu Giang hiện nay để qua đó, thấy được những ảnh hưởng của đời sống văn hóa Phật giáo này đối với giáo hội, trong lối sống của tín đồ và trong xã hội tỉnh Hậu Giang nói chung.

Register to read more ...

Tác giả: Thạch Thị Phương Thảo; PGS.TS. Phan An (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, kiến trúc, nghi thức thờ cúng, đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng bà Chúa Xứ ở Trà Vinh.

- Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá và rút ra một số nhận xét trong tín ngưỡng này.

- Đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm phát huy những giá trị tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của tín ngưỡng bà Chúa Xứ tới đời sống của người dân ở Trà Vinh hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thắm; PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 124Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Góp phần hiểu rõ thực trạng, vị trí, vai trò của người phụ nữ gia đình trong cuộc vận động xây dựng hộ gia đình văn hóa qua quá trình biến đổi của xã hội.

- Đề tài đề xuất cho Hội LHPN huyện Vũng Liêm, lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, bản thân phụ nữ những giải pháp để nhằm phát huy hơn nữa vai trò phụ nữ trong lĩnh vực xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở.

Register to read more ...

Tác giả: Lâm So Rone; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:   .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo Bắc tông ở Trà Vinh, để thấy được mối quan hệ giao lưu văn hóa, giá trị văn hóa giữa hai dân tộc Kinh và Khmer, sự tương đồng và mục tiêu chung giữa hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer với hệ phái Phật giáo Bắc tông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Làm rõ thực trạng đời sống văn hóa, những nội dung cơ bản của giáo lý trong Phật giáo Nam tông Khmer và Phật giáo Bắc tông, để hiểu rõ bản chất của vấn đề đặt ra, có quan hệ tương tác với cuộc sống Kinh, Khmer cũng như các mối quan hệ giữa các tôn giáo bạn và các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Register to read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Nhanh, PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn)

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2016.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng các nhu cầu giải trí và nhu cầu giải trí của công nhân may mặc khu công nghiệp Hoà Phú.

Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của công nhân may mặc khu công nghiệp Hoà Phú.

Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu giải trí cho công nhân may mặc khu công nghiệp Hoà Phú

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.