foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thanh Liêm.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2010.

Mô tả: 167Tr. Kích thước: 15,5x22,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Xã hội học - ra đời và phát triển. Chương 2: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học. Chương 3: Một số khái niệm cơ bản của xã hội học. Chương 4: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Chương 5: Cá nhân và xã hội quá trình xã hội hóa. Chương 6: Một số phương pháp nghiên cứu xã hội học thực tiễn.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2007.

Mô tả: 211Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Giới thiệu chung. Chương 2: Truyền tin số qua kênh băng cơ sở. Chương 3: Mô hình không gian tín hiệu. Chương 4: Truyền tin số  qua kênh băng thông dải. Chương 5: Một số hệ truyền tin thực tế. Chương 6: Điều chế trải phổ. Chương 7: Mã nguồn. Chương 8: Dung năng kênh và lý thuyết mã kênh. Chương 9: Mã kiểm soát lỗi.

Phụ lục A: Tín hiệu và hệ thống thông dài.

Phụ lục B: Các hệ thức Wiener - Khintchine.

Phụ lục C: Phân bố Gauss, Rayleigh và Rice.

Phụ lục D: Hàm lỗi.

Register to read more ...

Tác giả: Vũ Ngọc Phàn.

Nhà xuất bản: Bưu điện. Năm XB: 2006.

Mô tả: 267Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Lượng tin và En-tro-py. Chương 3: Nguồn rời rạc và kênh rời rạc. Chương 4: Mã hóa nguồn rời rạc. Chương 5: Mã hóa kênh rời rạc. Chương 6: Các phương pháp mã hóa và giải mã. Chương 7: Mật mã. Chương 8: Lý thuyết thông tin và các hệ liên tục.

Phụ lục: Một số chương trình mô phỏng các thuật ngữ mã hóa viết trên Matlab 7.0.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Huân, Vũ Đức Thái.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006.

Mô tả: 359Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về thực tại ảo. Chương 2: Giới thiệu chung về mô hình xử lý Mofrit. Chương 3: Điều khiển thế giới bằng Mofrit. Chương 4: Một số ứng dụng.

Register to read more ...

Tác giả: KS. Phạm Đức Minh.

Nhà xuất bản: Hồng Đức. Năm XB: 2007.

Mô tả: 276Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Khởi đầu với Visio 2007. Chương 2: Thêm các hình dạng vào sơ đồ. Chương 3: Định dạng các hình dạng và sơ đồ. Chương 4: Nối các hình dạng. Chương 5: Tạo các thời biểu dự án. Chương 6: Tạo các biểu đồ tổ chức. Chương 7: Sắp đặt các không gian văn phòng. Chương 8: Tạo các sơ đồ mạng.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.