foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Quang Chính, Sj.

Nhà xuất bản: Tôn giáo. Năm XB: 2008.

Mô tả: 222Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Mục lục:

1/ Nhận xét của một số người Tây Phương về tiếng Việt. 2/ Sơ lượt giai đoạn thành hình chữ Quốc ngữ. 3/ Linh mục Đắc Lộ soạn thảo và cho xuất bản hai sách chữ Quốc ngữ đầu tiên năm 1651. 4/ Tài liệu viết tay năm 1659 của hai người Việt Nam.

Register to read more ...

Tác giả: GS. Nguyễn Tài Cẩn.

Nhà Xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 1996. Số trang: 397Tr.
Sách có nội dung phong phú về học thuật, có lý luận ngôn ngữ học hiện đại, xuất phát từ thực tiễn của tiếng Việt. Tác giả đã trình bày có hệ thống hàng loạt vấn đề then chốt của ngữ pháp tiếng Việt bằng một nghệ thuật sư phạm chuẩn mực.

Nội dung:

Phần thứ nhất: Tiếng.

Phần thứ hai: Từ ghép.

Chương 1: Nhận xét chung về từ ghép. Chương 2: Từ ghép nghĩa. Chương 3: Từ láy âm. Chương 4: Từ ngẫu hợp

Phần thứ ba: Đoản ngữ

Chương 1: Khái lược về đoản ngữ. Chương 2: Đoản ngữ có danh từ làm trung tâm. Chương 3: Đoản ngữ có động từ làm trung tâm. Chương 4: Đoản ngữ và vấn đề từ loại, tiểu loại.

Phần thứ 4: Kết luận

Vài nhận xét tổng quát về đặc điểm của tiếng, từ ghép, đoản ngữ và về vị trí của chúng trong hệ thống đơn vị ngữ pháp

 

Register to read more ...

Tác giả: Trịnh Thu Chín.

Nhà Xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2006. Số trang: 134Tr. .

Nội dung

Chương 1: Chữ viết của tiếng Việt. Chương 2: Dùng từ trong văn bản. Chương 3: Tạo câu trong văn bản. Chương 4: Dựng đoạn văn trong văn bản. Chương 5: Tiếp nhận và tạo lập văn bản.

 

Register to read more ...

Tác giả: Hoàng Văn Thành;

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm Xuất bản: 2003

Mô tả: 213Tr, kích thước: 21cm

Số định danh: 495.922 H107/2002. Vị trí: Kho sách 2, Phòng đọc.

Tóm tắt:

Trình bày cách dùng chuẩn từ vựng, có phân tích những từ gần giống nhau và chỉ ra sự chính xác của việc dùng từ trong câu văn (có kèm chứng minh câu trong văn học như: sao, chép, hát, ca, xử lí, xử trí...)

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Minh Toán, Đặng Thị Lanh.

Nhà Xuất bản: Đại học Sư phạm; Năm XB: 2006.

Số trang: 187Tr. Kích thước: 17x24cm.

Số định danh: 495.922 T406. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Tóm tắt:

Đại cương về tiếng Việt, âm tiết và âm vị tiếng Việt: nguồn gốc, sự phát triển và quan hệ loại hình, đặc điểm loại hình của tiếng Việt. Tổng quan về ngữ âm, đặc điểm của âm tiết và âm vị tiếng Việt. Hệ thống âm vị và vấn đề chính tả tiếng Việt ..

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.