foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Việt Thanh, Nghiêm Đức Thiện.

Nhà XB: Trẻ. Năm XB:.

Mô tả: 193Tr, kích thước: 16x24cm.

Mục lục:

Phần 1: 24 quy tắc tạo thành Kanji (qui tắc 13 - 24). Phần 2: Mối quan hệ giữa âm Hán Việt và âm on của Kanji.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Việt Thanh, Nghiêm Đức Thiện.

Nhà XB: Trẻ. Năm XB:.

Mô tả: 330Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Mục lục:

Phần 1: Giới thiệu về Kanji. Phần 2: 24 quy tắc tạo thành Kanji (qui tắc 1 - 12). Phần 3: Tìm hiểu thêm một số Kanji.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.