foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hữu Phục; PGS. TS. Lê Cảnh Dũng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này có mục tiêu tổng quát là đánh giá hiện trạng thu nhập, cơ cấu thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập của nông hộ trong tiến trình xây dựng NTM tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh từ đó góp phần vào công tác xây dựng xã NTM và phát triển KTXH của địa phương:

- Đánh giá hiện trạng thu nhập, cơ cấu thu nhập và các hoạt động tạo thu nhập của nông hộ;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ;

- Đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập nông hộ trong quá trình xât dựng NTM hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Quốc; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định lợi thế, hiệu quả kinh tế của ngành thủy sản Trà Vinh. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cho các mô hình sản xuất tôm. Kết quả nghiên cứu là tham chiếu cơ hữu phục vụ công tác quy hoạch và quản lý ngành nuôi trồng thủy sản nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung của tỉnh trà vinh:

- Đánh giá thực trạng sản xuấtcủa mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú thâm canh ở tỉnh Trà Vinh;

- So sánh hiệu quả tài chính và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chínhcủa mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm sú thâm canh ở tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả tài chính của hai mô hình nuôi tôm chủ yếu ở tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Trương Phong Vũ; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào tiến trình xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đề ra giải pháp tăng hiệu quả trong công tác huy động người dân nhằm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững giai đoạn 2016 - 2020:

- Đánh giá thực trạng sự tham gia và vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của người dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Khoe; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá được hiệu quả tài chính của mô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả tài chínhcủa mô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh:

- Đánh giá được hiệu quả tài chínhmô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chínhmô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một sốhàm ý chính sách nhằm cải thiệnnâng cao hiệu quả tài chínhcủa mô hình nuôi bò vỗ béo tại nông hộ của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Châu Trường Hải; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn).

Nhà XB: Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2017.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện đề tài nhằmxác định được việc THĐ trong tiến trình đô thị hóa làm ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập, sinh kế của các hộ dân bị THĐ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh:

- Đánh giá được thực trạng THĐ, phân tích sinh kế hộ dân thông qua các hoạt động tạo thu nhập và các nguồn vốn sinh kế của người dân bị THĐ trong quá trình đô thị hóa của thành phố Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến phục hồi sinh kế của hộ dân sau khi bị THĐ tại thành phố Trà Vinh;

Đề xuất giải pháp trong việc nâng cao thu nhập và ổn định sinh kế cho người dân bị THĐ tại thành phố Trà Vinh.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.