foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Lượm, TS. Trần Văn Nam (người hướng dẫn)

Nhà XB: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm XB: 2016.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 398.20712 L559. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ cơ sở lịch sử vấn đề, đề tài “Dạy học văn học dân gian trong chương trình ngữ văn địa phương THCS, THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở Trà Vinh”, mục đích của chúng tôi là hệ thống hóa nguồn văn học dân gian Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng dạy văn học dân gian trong chương trình Ngữ văn địa phương Trà Vinh, theo định hướng phát triển năng lực tiếp nhận của học sinh phổ thông hai cấp.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Loan, TS. Trịnh Thị Lan (người hướng dẫn)

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 895.922340712 L406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Ngôn ngữ học văn bản là một phân ngành nghiên cứu mới, thành tựu phong phú, đa dạng nên bộn bề, phức tạp và chưa được hệ thống hóa, thống nhất hóa trong những tài liệu chính thống. Vì vậy, để luận văn có ý nghĩa cụ thể và thiết thực đối với việc dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường, giúp GV hiểu rõ hơn về ngôn ngữ học văn bản và có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của luận văn như một tài liệu tham khảo giúp ích cho việc đổi mới PPDH Ngữ văn trong nhà trường, việc nghiên cứu nhằm mục đích sau đây:

Luận văn hướng đến việc lựa chọn và hệ thống hóa những nội dung lí thuyết cơ bản của ngôn ngữ học văn bản có khả năng áp dụng vào dạy học đọc hiểu văn bản nói chung; trên cơ sở đó đề xuất một số cách thức cơ bản để sử dụng những đơn vị tri thức của lí thuyết này vào việc tiếp nhận một loại văn bản cụ thể: truyện ngắn Làng (Kim Lân).

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Dung, TS. Phan Thị Minh Thúy (người hướng dẫn)

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 495.9220712 D513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Từ việc nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng THVĐ trong dạy học, chúng tôi muốn mở rộng kiến thức, nâng cao kĩ năng thực hành khi học phần NP TV thông qua kĩ năng GQVĐ và các bài tập tình huống.

- Từ việc dùng THVĐ trong dạy học NP, chúng tôi muốn phát triển các loại năng lực tư duy cho HS (nhất là tư duy phê phán), đồng thời từng bước giảm bớt và hạn chế tối đa lối dạy học mang tính dàn trải đồng loạt, chú ý hơn đến việc dạy học phân hóa, phù hợp với phong cách học tập khác nhau, đến năng lực tư duy của HS.

- Thông qua kết quả bước đầu, chúng tôi muốn chứng minh tính khả thi của đề tài khi vận dụng nó vào thực tiễn dạy học TV nói chung và dạy học phân môn NP nói riêng.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thị Thanh Thảo, PGS. TS. Đoàn Lê Giang (người hướng dẫn)

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Thứ nhất vận dụng lí thuyết về thi pháp học, lí thuyết tiếp nhận để tìm hiểu vai trò của thi pháp thể loại đối với việc tiếp nhận tác phẩm VHTĐ nói chung; vai trò thi pháp thể loại đối với vấn đề dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường nói chung và tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu nói riêng.

- Thứ hai tìm hiểu những khó khăn, bất cập khi thực hiện dạy học tác phẩm của NĐC trong trường phổ thông theo hướng hình thành và phát triển năng lực đọchiểu tác phẩm gắn với đặc trưng thể loại .Vì sao mục tiêu cơ bản này lại khó đạt? Những giải pháp nào để khắc phục hiện trạng này? Trên cơ sở đó sẽ đề xuất một số hướng khai thác cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị kiến thức.

- Thứ ba, thực hiện các hoạt động thực nghiệm sư phạm bao gồm: thiết kế giáo án theo chủ đề thể loại hướng đến phát triển các năng lực của người học. Sau đó tổ chức hoạt động dạy học thực nghiệm ở các đối tượng khác nhau. Kết quả thu nhận được sẽ là cơ sở để kiểm chứng, đánh giá mức độ vận dụng hệ thống lí thuyết đã nghiên cứu vào thực tế giảng dạy.Và đó cũng là cơ sở để đánh giá ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Lam, TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn)

Nhà XB: Trường Đại học Trà Vinh. Năm XB: 2015.

Mô tả: 114Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 L104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định một số biện pháp hướng dẫn HS các thao tác viết bài LV theo đề mở, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn nói chung, LV nói riêng trong chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.