foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: TS. Nguyễn Thế Phán (chủ biên).

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 326Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về văn bản. Chương 2: Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản. Chương 3: Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chương 4: Soạn thảo văn bản tác nghiệp hành chính. Chương 5: Soạn thảo văn bản quản trị doanh nghiệp. Chương 6: Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp. Chương 7: Soạn thảo văn bản hợp đồng.

Phụ lục.

Register to read more ...

Tác giả: ThS. Lý Văn Quyền (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 182Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Chương 2: Sự ra đời và phát triển của tội phạm học trong lịch sử. Chương 3: Tình hình tội phạm. Chương 4: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. Chương 5: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. Chương 6: Nhân thân người phạm tội. Chương 7: Phòng ngừa tình hình tội phạm. Chương 8: Dự báo tình hình tội phạm và kế hoạch hóa hoạt động phòng chống tình hình tội phạm. Chương 9: Phòng ngừa tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện. Chương 10: Phòng ngừa tình hình tội phạm về tham nhũng. Chương 11: Phòng ngừa tình hình tội phạm về ma túy.

Register to read more ...

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Thảo (chủ biên).

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội. Năm xuất bản: 2009.

Mô tả: 279Tr. Khổ: 17 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Học thuyết Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật. Chương 2: Học thuyết về nhà nước của một số học giả phương Tây. Chương 3: Tư tưởng phương Đông (cổ trung đại) về nhà nước và pháp luật. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Chương 5: Chế độ bầu cử, ứng cử Quốc hội - Cơ quan cao nhất của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chương 6: Quốc hội và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương: 7: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Chương 8: Tòa án, Viện Kiểm soát nước CHXHCN Việt Nam. Chương 9: Chính quyền địa phương các cấp. Chương 10: Pháp luật. Chương 11: Hình thức pháp luật. Chương 12: Hệ thống pháp luật Việt Nam. Chương 13: Quy phạm pháp luật. Chương 14: Quan hệ pháp luật. Chương 15: Ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật.

Đáp án câu hỏi.

Register to read more ...

Tác giả: ThS. Vũ Thế Hoài, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hương.

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp TP. HCM. Năm xuất bản: 2011.

Mô tả: 253Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật. Chương 3: Văn bản quy phạm pháp luật. Chương 4: Quan hệ pháp luật. Chương 5: Thực hiện pháp luật - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chương 6: Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chương 7: Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

Register to read more ...

Tác giả: TS. Trần Minh Hương (chủ biên).

Nhà xuất bản: Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 587Tr. Khổ: 15 x 22cm.

Nội dung:

Phần chung:

Chương 1: Luật hành chính và quản lý nhà nước. Chương 2: Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính. Chương 3: Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước. Chương 4: Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước. Chương 5: Thủ tục hành chính. Chương 6: Quyết định hành chính. Chương 7: Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Chương 8: Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức nhà nước. Chương 9: Quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội. Chương 10: Quy chế pháp lý hành chính của công công, người nước ngoài.Chương 11: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính. Chương 12: Bảo đảm Pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước.

Phần riêng:

Chương 1: Quản lý tài sản nhà nước. Chương 2: Quản lý nhà nước về hải quan. Chương 3: Quản lý nhà nước về dân số và lao động. Chương 4: Quản lý nhà nước về văn hóa. Chương 5: Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Chương 6: Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. Chương 7: Quản lý nhà nước về đối ngoại.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.