foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(074)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngân hàng Thế giới; Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Nhà xuất bản: Worldbank.org Năm XB: 2016.

Mô tả: 130Tr. Bản tiếng Anh.

Nội dung:

Tổng quan.

Trụ cột 1: Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường. Trụ cột 2: Công bằng và hòa nhập xã hội. Trụ cột 3: Nhà nước có năng lực và trách nhiệm giải trình.

Kết luận

Read more ...

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt, TS. Từ Quang Phương.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2007.

Mô tả: 295Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học. Chương 2: Những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển. Chương 3: Nguồn vốn đầu tư. Chương 4: Quản lý và kế hoạch hóa đầu tư. Chương 5: Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển. Chương 6: Phương pháp luận về lập dự án đầu tư phát triển. Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư. Chương 8: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án đầu tư. Chương 9: Quan hệ quốc tế trong đầu tư.

Register to read more ...

Tác giả: TS. Từ Quang Phương.

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội. Năm XB: 2005.

Mô tả: 303Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư. Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án. Chương 3: Lập kế hoạch dự án. Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án. Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án. Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án. Chương 7: Quản lý chất lượng dự án. Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án. Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Đình Quang.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 137Tr, kích thước: 17x24cm.

Nội dung

Chương 1: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế. Chương 2: Thương mại quốc tế và thị trường thế giới. Chương 3: Chính sách thương mại quốc tế. Chương 4: Đầu tư quốc tế. Chương 5: Liên kết kinh tế và các tổ chức kinh tế quốc tế.

Register to read more ...

Tác giả: Kent Wertime, Ian Fenwick.

Nhà xuất bản: Tri Thức. Năm XB: 2009.

Mô tả: 535Tr. Kích thước: 15x23cm.

Nội dung:

Phần 1: Phương tiện truyền thông mới và tiếp thị trong thế kỷ 21. Phần 2: Các kênh kỹ thuật số. Phần 3: Khung kế hoạch tiếp thị số.

Register to read more ...

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.