foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
library@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Đức, TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 103tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý tài sản trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đánh giá thực trạng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản tại Trường ĐHTV giai đoạn 2013-2016;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Công Trứ, TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 87tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ phù hợp của cơ chế phân cấp quản lý ngân sách đối với tình hình thực tế của tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn từ năm 2011-2015. Trên cơ sở đó, đề xuất một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý nhà nước của Việt Nam nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát về cơ chế phân cấp quản lý ngân sách tại tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang thực hiện việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên cơ sở Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2003; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đánh giá thực trạng phân cấp quản lý ngân sách, những kết quả đạt được, những bất cập tồn tại trong thực hiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tại tỉnh Tiền Giang;

- Đánh giá mức độ hợp lý của cơ chế điều tiết ngân sách huyện 30% ngân sách xã 70% đối với một số khoản thu như lệ phí trước bạ nhà, đất; thuế thu nhập các nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, … như hiện nay đối với tình hình thực tế của tỉnh Tiền Giang;

- : Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý NSNN tại tỉnh Tiền Giang.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Thơ, TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 73tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng chiến lược phát triển và đề ra giải pháp thực hiện cho Trường Đại học Trà Vinh đến năm 2025. Giúp Trường thích ứng với các tác động của môi trường kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn có, để đạt được những mục tiêu đề ra và giữ vững vị thế cạnh tranh với các Trường khác, để Trường ngày càng có nhiều cơ hội phát triển bền vững ổn định và có danh tiếng trong làng Đại học Việt Nam và thế giới

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng đánh giá các yếu tố môi trường bên trong của Trường, nhằm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng chiến lược phù hợp; Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển của Trường, nhằm xác định những cơ hội và thách thức đối với Trường Đại học Trà Vinh;

- Xây dựng các chiến lược phát triển vững chắc cho Trường Đại học Trà Vinh từ nay đến năm 2025;

- Lựa chọn các chiến lược ưu tiên và đề xuất các giải pháp cần thực hiện nhanh chóng, để sớm đạt được mục tiêu phát triển dài hạn sau 05 năm đến 10 năm.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thiện Thuận, TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011 - 2016 để thấy được các tồn tại, yếu kém. Từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp để đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011-2016 để có cái nhìn toàn diện vấn đề: những điểm làm tốt, những điểm còn hạn chế, yếu kém trong thu hút đầu tư; cũng như tìm ra các nguyên nhân của những thành công và hạn chế đó;

Dựa trên các nguyên nhân của những thành công và hạn chế, tác giả đề xuất một số giải pháp thích hợp và có tính khả thi nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

Register to read more ...

Tác giả: Lương Quang Thông, TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 84tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp công tác quản trị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở lý thuyết về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực;

- Phân tích thực trạng trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại đơn vị và thực hiện nội dung các chức năng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần;

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo.

Register to read more ...


Thư viện Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232) * Fax: (+84).294.3855217. Email: library@tvu.edu.vn

Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.